Årsmöte 2018

Publicerad för 3 år, 8 mån och 5 dagar sedan
ArkivRFSL

Årsmötet 2018 hölls måndagen den 26:e mars 2018 kl 18.30, på Storgatan 13, Luleå. Vi bjöd på fika och samtal från kl 18.00.

Ordinarie Årsmötesprotokoll 2018-03-26

Handlingar för årsmötet:

Verksamhetsberättelse 2017

Årsbokslut 2017

Verksamhetsplan 2018 inkl Budget 2018

 

I samband med fikat bjöds det in till samtal om vilka idéer och tankar du som medlem har.

 

 

Dagordning för RFSL Luleå och norra Norrbottens läns årsmöte 2018 (Agenda yearly meeting 2018)

 1. Årsmötets öppnande (Opening of the meeting)
 2. Fastställande av röstlängd (Establishing of the voting list)
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst (Question if the meeting has been announced according to the statutory)
 4. Val av årsmötespresidium (Election of the presidium of the meeting)
  1. Mötesordförande (Chairperson of the meeting)
  2. Mötessekreterare (Secretary of the meeting)
  3. Val av protokolljusterare (Minutes adjusters)
  4. Val av rösträknare (Vote counter)
 5. Fastställande av dagordningen (Establishing of the agenda)
 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse (Board annual & Economic report)
 7. Revisorernas berättelse (Auditor report)
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning (Establishing of the result and balance sheet)
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (Question of freedom from liability for the board)
 10. Propositioner (Bills)
 11. Motioner (Motions)
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret (Establishing of the term of office and the number of members of the board)
 13. Val (Elections):

  1. Styrelse
 (Board)
   1. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen (Establishing of the term of office and the number of members of the board)
   2. Ordförande (Chairperson)
   3. Kassör (Treasurer)
   4. Övriga ordinarie ledamöter** (Other regular board members)
   5. Ersättare (Deputy board members)
  2. Kongressombud (Congress delegates)
  3. Valberedning (Election committee)
  4. Revisorer (Auditor)
  5. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda (Any working groups and other elected officials)
 1. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) (Other questions (no decisions) )
 2. Mötets avslutande. (Ending of the meeting)

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses (at the election of the other regular board members also other board members with title can be appointed, for example Vice President or Secretary)