Yearly meeting 2021

About UsRFSL

The yearly meeting 2021 was held as a Zoom-meeting Saturday March 27th at 1pm.

Voting was done with help of the digital tool VoteIt.

 

 

If you haven’t allready renewed your membership for 2021, you can easy renew your membership at https://blimedlem.rfsl.se/s/ Everyone who is a member have a vote at every question at the yearly meetings.

If you want to read the documents from the yearly meeting, they are found at the swedish version of the page.

Dagordning för RFSL Luleå och norra Norrbottens läns årsmöte (Agenda yearly meeting)

 1. Årsmötets öppnande (Opening of the meeting)
 2. Fastställande av röstlängd (Establishing of the voting list)
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst (Question if the meeting has been announced according to the statutory)
 4. Val av årsmötespresidium (Election of the presidium of the meeting)
  • Mötesordförande (Chairperson of the meeting)
  • Mötessekreterare (Secretary of the meeting)
 5. Val av protokolljusterare (Minutes adjusters)
 6. Val av rösträknare (Vote counter)
 7. Fastställande av dagordningen (Establishing of the agenda)
 8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse (Board annual & Economic report)
 9. Revisorernas berättelse (Auditor report)
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning (Establishing of the result and balance sheet)
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (Question of freedom from liability for the board)
 12. Propositioner (Bills)
  1. Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress) (Adoption of bylaws, if changes have been made at the RFSL congress)
  2. Fastställande av verksamhetsplan (Approval of operational plan)
  3. Budget för verksamhetsåret (Budget for the business year)
 13. Motioner (Motions)
 14. Val av styrelse: (Election of board)
  • Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen (Establishing of term of mandate and the number of board members)
  • Ordförande (President)
  • Kassör (Treasurer)
  • Övriga ordinarie ledamöter** (Other members)
  • Ersättare (Alternates)
 15. Val av kongressombud (Election of congress representatives)
 16. Val av valberedning (Election of nominating committee)
 17. Val av revisorer (Election of auditors)
 18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda (Election of possible working groups and other trustees)
 19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) (Other issues, not decision-makeing issues)
 20. Mötets avslutande (Closing of the annual meeting)

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses (in election of other members also other member posts like vice president, secretary or other mentioned member post can be oppointed)