Årsmöte 2021

Om ossRFSL

Nu är det snart dags för det ordinarie årsmötet för föreningen och din röst är viktig!

På grund av rådande omständigheter med corona så kommer årsmötet hållas digitalt, så du kan göra din röst hörd hemifrån eller var du än är med uppkoppling.

Årsmötet kommer hållas via zoom lördagen den 27:e mars kl 13.00. (Slutna omröstningar kommer att hållas i mötesverktyget VoteIt, mer information om detta kommer ges under mötet.)

Om du har funderingar om hur zoom fungerar eller behöver hjälp att delta så kontakta oss gärna innan på lulea@rfsl.se

Har du förslag som du vill att årsmötet ska ta upp? Skicka då en motion till styrelsen senast lördagen den 27:e februari på lulea@rfsl.se eller ordforande@lulea.rfsl.se

Handlingar inför årsmötet kommer att läggas upp här på hemsidan senast den 13:e mars.

Om du inte redan har gjort det så kan du enkelt förnya ditt medlemskap https://blimedlem.rfsl.se/s/ så har du rösträtt i alla frågor på årsmötet.

Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium:
  • Mötesordförande
  • Mötessekreterare
 5. Val av protokolljusterare
 6. Val av rösträknare
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Propositioner:
  1. Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress),
  2. Fastställande av verksamhetsplan,
  3. Budget för verksamhetsåret
 13. Motioner
 14. Val av styrelse:
  • Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen, 
  • Ordförande,
  • Kassör,
  • Övriga ordinarie ledamöter**,
  • Ersättare
 15. Val av kongressombud
 16. Val av valberedning
 17. Val av revisorer
 18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 20. Mötets avslutande.

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses