Årsmöte 2021

Om ossRFSL

Årsmötet för 2021 hölls via zoom lördagen den 27:e mars kl 13.00.

Slutna omröstningar kommer att hanteras via verktyget VoteIT.

Om du inte redan har gjort det så kan du enkelt förnya ditt medlemskap https://blimedlem.rfsl.se/s/ som medlem har du rösträtt i alla frågor på årsmöten.

Protokollet från årsmötet:

Handlingar för årsmötet:

Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium:
  • Mötesordförande
  • Mötessekreterare
 5. Val av protokolljusterare
 6. Val av rösträknare
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Propositioner:
  1. Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress),
  2. Fastställande av verksamhetsplan,
  3. Budget för verksamhetsåret
 13. Motioner
 14. Val av styrelse:
  • Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen, 
  • Ordförande,
  • Kassör,
  • Övriga ordinarie ledamöter**,
  • Ersättare
 15. Val av kongressombud
 16. Val av valberedning
 17. Val av revisorer
 18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 20. Mötets avslutande.

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses