Årsmöte 2019

Årsmötet 2019 hölls den 5:e februari kl 18.30, på Storgatan 13, Luleå.

Från 18.00 bjöd vi på fika i lokalen. Tack alla som deltog!

 

Handlingar för årsmötet:

Verksamhetsberättelse 2018

Balans- och resultatrapport 2018

Årsbokslut 2018

Revisionsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Budget 2019

Observera att en förändring av avdelningsstadgarna gjordes vid kongressen 2018 och att de nya avdelningsstadgarna togs upp under årsmötet.

 

Dagordning för RFSL Luleå och norra Norrbottens läns årsmöte (Agenda yearly meeting)

 1. Årsmötets öppnande (Opening of the meeting)
 2. Fastställande av röstlängd (Establishing of the voting list)
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst (Question if the meeting has been announced according to the statutory)
 4. Val av årsmötespresidium (Election of the presidium of the meeting)
  1. Mötesordförande (Chairperson of the meeting)
  2. Mötessekreterare (Secretary of the meeting)
  3. Val av protokolljusterare (Minutes adjusters)
  4. Val av rösträknare (Vote counter)
 5. Fastställande av dagordningen (Establishing of the agenda)
 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse (Board annual & Economic report)
 7. Revisorernas berättelse (Auditor report)
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning (Establishing of the result and balance sheet)
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (Question of freedom from liability for the board)
 10. Propositioner (Bills)

  1. Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress)
  2. Fastställande av verksamhetsplan (Establishing of the opperational plan)
  3. Budget för verksamhetsåret (Budget of the opperational year)
 11. Motioner (Motions)
 12. Val av styrelse
 (Elections of Board)
  1. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen (Establishing of the term of office and the number of members of the board)
  2. Ordförande (Chairperson)
  3. Kassör (Treasurer)
  4. Övriga ordinarie ledamöter** (Other regular board members)
  5. Ersättare (Deputy board members)
 13. Val av kongressombud (Election of Congress delegates)
 14. Val av valberedning (Election of Election committee)
 15. Val av revisorer (Election of Auditor)
 16. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda (Election of any working groups and other elected officials)
 17. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) (Other questions (no decisions) )
 18. Mötets avslutande. (Ending of the meeting)

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses (at the election of the other regular board members also other board members with title can be appointed, for example Vice President or Secretary)