Årsmöte 2018

VerksamhetRFSL

Hej kära medlem!

 

Kallelse till årsmöte 2018

Nu är det nytt år igen och styrelsen kallar härmed till årsmöte!

När? Måndagen den 26:e mars 2018 kl 18.30, Vi bjuder på fika och samtal kl 18.00

Var? Storgatan 13, Luleå.

Under årsmötet kommer vi bland annat gå igenom vad som gjordes 2017, det fastslås vad som ska göras under 2018, en ny styrelse och valberedning väljs. Alla punkter som ska tas upp på årsmötet hittar du i dagordningen längst ner.

Vi behöver fler förtroendevalda! Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen, eller vill vara med i valberedningen så är du hjärtligt välkommen att anmäla ditt intresse på följande länk https://goo.gl/forms/p0e5bafxyHQcD8f53 eller direkt på årsmötet.

Till exempel kanske du som kan ekonomi vill sitta som kassör? Eller om du har en vision om vart du skulle vilja leda föreningen kanske du är intresserad av ordförandeposten? Är du mer intresserad av medlemsaktiviteter och/eller driva föreningen framåt med dina idéer och perspektiv kanske du hellre sitter som ordinarie ledamot eller engagerar dig i en arbetsgrupp.

Du kan ställa frågor inför årsmötet till den sittande styrelsen på lulea@rfsl.se eller den sittande ordföranden på helena@lulea.rfsl.se.

Om du har idéer, tankar eller åsikter om verksamheten 2017, så kan du inkomma med en motion till styrelsen på lulea@rfsl.se senast den 26:e februari.

Handlingar för årsmötet:

Verksamhetsberättelse 2017

Årsbokslut 2017

Verksamhetsplan 2018 inkl Budget 2018

I samband med fikat bjuder vi in till samtal om vilka idéer och tankar du som medlem har. Kanske har du en idé om hur vi kan jobba ännu bättre, kanske har du en önskan om nya aktiviteter eller kanske en vision du vill dela med dig av? Kom och diskutera hur vi ska lägga upp arbetet!

 

 

Dagordning för RFSL Luleå och norra Norrbottens läns årsmöte (Agenda yearly meeting)

 1. Årsmötets öppnande (Opening of the meeting)
 2. Fastställande av röstlängd (Establishing of the voting list)
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst (Question if the meeting has been announced according to the statutory)
 4. Val av årsmötespresidium (Election of the presidium of the meeting)
  1. Mötesordförande (Chairperson of the meeting)
  2. Mötessekreterare (Secretary of the meeting)
  3. Val av protokolljusterare (Minutes adjusters)
  4. Val av rösträknare (Vote counter)
 5. Fastställande av dagordningen (Establishing of the agenda)
 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse (Board annual & Economic report)
 7. Revisorernas berättelse (Auditor report)
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning (Establishing of the result and balance sheet)
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (Question of freedom from liability for the board)
 10. Propositioner (Bills)
 11. Motioner (Motions)
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret (Establishing of the term of office and the number of members of the board)
 13. Val (Elections):

  1. Styrelse
 (Board)
   1. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen (Establishing of the term of office and the number of members of the board)
   2. Ordförande (Chairperson)
   3. Kassör (Treasurer)
   4. Övriga ordinarie ledamöter** (Other regular board members)
   5. Ersättare (Deputy board members)
  2. Kongressombud (Congress delegates)
  3. Valberedning (Election committee)
  4. Revisorer (Auditor)
  5. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda (Any working groups and other elected officials)
 1. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) (Other questions (no decisions) )
 2. Mötets avslutande. (Ending of the meeting)

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses (at the election of the other regular board members also other board members with title can be appointed, for example Vice President or Secretary)