Debatt: Troende och hbtqi+

Hbtqi+personer finns överallt, i alla samhällen och i alla kulturer. Även inom religiösa grupper. Hbtqi+frågor kan därför inte stängas ute från varken skolan, särskilda grupperingar eller samhället i övrigt. Vi vet att unga hbtqi+personer generellt lider av en högre psykisk ohälsa kopplat till stigma, oro för dåligt bemötande, diskriminering, våld och hot om våld. Det har nationella studier visat, och enligt en studie gjord av Region Norrbotten 2018 så går hälsoläget hos unga hbtqi+personer i Norrbotten i linje med övriga landet. Samtidigt visar andra studier att sammanhang, mötesplatser, högre kunskap och förståelse för hbtqi+personer ökar välmåendet hos unga hbtqi+personer.

Tyvärr så verkar inte alla elever få ta del av all undervisning och information som skolan ger. 2014 rapporterade bland annat P4 Norrbotten om att elever hölls hemma från en skola i Pajala när skolan hade hbtqi+temadagar. Vår förening har kännedom om fler vittnesmål där elever har missat delar av undervisningen eller där hbtqi+undervisning har lett till ifrågasättande av lärare och deras undervisning. Det finns även flera tillfällen där skolan har blivit ifrågasatt vid exempelvis teaterföreställningar med hbtqi+tema. Senast nu, i december 2021, vilket flera medier har uppmärksammat (Aftonbladet, SVT Norrbotten, P4 Norrbotten, Haparandabladet).

Av skolans läroplan framgår att skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Det är därför av största vikt att skolan erbjuder kunskapsinsatser som ökar förståelse för bland annat hbtqi+personer. Dels för att unga hbtqi+personer ska få stöd i den egna utvecklingen men också för att andra ska förstå hbtqi+personers livssituation och behov. Det är oerhört viktigt i arbetet med att se till att varje barn har rätten att växa upp och utvecklas till sin unika person.

Vidare framgår av läroplanen att alla tendenser till att någon utsätts för diskrimínering utifrån någon av diskrimineringsgrunderna aktivt ska motverkas. Detta kan tillgodoses genom att alla barn och unga får adekvat kunskap, förutsättningar för öppen diskussion och tillgång till andra aktiva insatser såsom kulturinslag.

Skolan har ett ansvar att tillvarata individers olikheter och ge förutsättningar för att varje barn ska ha rätten att själv välja sin trosuppfattning och skapa sin egen identitet. Barnkonventionen är sedan januari 2020 lag i Sverige. Barn och unga har därmed rätten att utforska, informera sig själv och bilda sin egen uppfattning om sig själv och världen. 

Att fjärma barn från kunskap och information om hbtqi+frågor skapar klyftor och stigma hos den enskilda individen. Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att sammanställa kunskap om unga hbtqi+personers utsatthet för så kallad omvändelseterapi. Flera länder har redan lagstiftat på området och vi hoppas på en tydligare lagstiftning även i Sverige där denna typ av förtryck inte får förekomma. Regeringen skriver i ett pressmeddelande 30 juli 2020, “omvändelseterapi anses ofta inkludera påtryckningar och tvång för att en person inte längre ska identifiera sig som hbtqi+person eller inte ge uttryck för den delen av sin identitet”. Att utöva påtryckningar genom att öppet inför sina barn kritisera hbtqi+personer och ta ställning för att livet som hbtqi+person inte är acceptabelt samt att hindra sina barn från att ta del av undervisning och information är skadligt och hämmar barns utveckling. 

Vi vet att det är många som både är troende och hbtqi+personer. RFSL Ungdom publicerade 2011 en skrift “Jag vet att Gud älskar mig” som synliggör unga troende hbtqi+personer och har med representanter från flera Abrahamitiska religioner. (Skriften kan du ladda ner nedan.)

RFSL tillhandahåller både utbildningar för olika grupper och mötesplatser för dig som är hbtqi+person. RFSL Luleå och norra Norrbottens län anordnar flera arrangemang och kommer under 2022 åter att anordna Tornedalen Pride. Behöver du stöd så finns det resurser du kan vända dig till. Mer information om RFSLs stödverksamheter hittar du på rfsl.se/stod

Personal och förtroendevalda, RFSL Luleå och norra Norrbottens län