HBTQ-certifiering

UtbildningRFSL

Sedan 2008 erbjuder RFSL hbtq-certifiering, som innebär ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett hbt-perspektiv.

För att förtroende ska skapas behövs inte bara kompetens. Det måste också synliggöras att kompetensen finns. Genom RFSL:s hbtq-certifiering kan en organisation inte bara tillägna sig kunskap och verktyg för det kontinuerliga arbetet – certifieringen är också ett kvitto på att systematiskt arbete genomförts. På så sätt är certifieringen också ett hjälpmedel i synliggörandet.

RFSL har en lång erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser inom alla områden i samhället. Genom att anlägga ett processperspektiv på arbetet blir det nu möjligt att ytterligare fördjupa hbtq-kompetensen hos våra uppdragsgivare. Det blir också möjligt för våra uppdragsgivare att använda sin kunskap i sitt externa arbete mot patienter/klienter/brukare på ett tydligare sätt.

Kriterier

Certifieringsarbetet innebär ett åtagande där en överenskommen genomförandeplan, innefattande utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete, ska följas. Genomförandet beräknas ta ca 6-8 månader och för certifikatets utfärdande krävs att följande kriterier uppfylls:

1. Uppdragsgivarens samtliga anställda skall ha en kunskapsnivå motsvarande en grundutbildning i hbt-frågor samt relevanta fördjupningskunskaper enligt avtalad plan. (Utbildningsplanen läggs upp under planeringsfasen.)

2. Uppdragsgivaren skall, med utgångspunkt i förvärvade kunskaper, aktivt och kontinuerligt arbeta för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö utifrån ett hbtq-perspektiv.

3. Uppdragsgivaren skall, med utgångspunkt i förvärvade kunskaper, aktivt och kontinuerligt arbeta för att skapa ett välkomnande och respektfullt bemötande av patienter/klienter/ brukare utifrån ett hbtq-perspektiv.

4. Uppdragsgivaren skall ha en utarbetad och väl förankrad plan för hur attitydarbetet kring hbtq-frågor på arbetsplatsen – såväl internt rörande egna anställda som externt mot patienter/klienter/ brukare – ska fortskrida efter utbildningens slut, samt en dokumenterad plan för att hantera klagomål/diskrimineringsfall etc.

5.Under certifieringsperioden: Uppdragsgivaren skall genomföra kvalitetsgenomgång enligt avtalad plan.

Certifikatet är giltigt i två år. Därefter görs ett förstärkt uppföljande, så kallad “omcertifiering” för förnyelse av certifikatet i ytterligare två år.

Certifierade verksamheter

Av de som har deltagit i en hbtq-certifieringsprocess, skulle 92 % rekommendera hbtq-certifiering till andra!

“Under hbt-utbildningen har vi tagit död på många fördomar och skaffat oss ett annat förhållningssätt.”

Certifierade verksamheter

Läs mer och kontakta oss för ett kostnadsförslag

Kontakta RFSL-förbundet för att fråga mer om hbtq-certifiering eller kostnadsförslag; utbildning@rfsl.se