Dagordning

Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:

Förslag till dagordning (Agenda for the annual meeting)

 1. Årsmötets öppnande (Opening of the annual meeting)
 2. Fastställande av röstlängd (Establishment of voter register)
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst (Question of statutory notice for the annual meeting)
 4. Val av årsmötespresidium (Election of annual meeting presidium)
  4.1 Mötesordförande (Meeting chairperson)
  4.2 Mötessekreterare (Meeting secretary)
 5. Val av protokolljusterare (Election of protocol adjuster)
 6. Val av rösträknare (Election of vote counters)
 7. Fastställande av dagordningen (Approval of the agenda)
 8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse (The board’s annual- and financial report)
 9. Revisorernas berättelse (The auditors’ report)
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning (Approval of income statement and balance sheet)
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (Question of discharge from liability for the board)
 12. Propositioner (Propositions)
  12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress) (Adoption of bylaws (if changes have taken place at RFSL’s congress))
  12.2 Fastställande av verksamhetsplan (Approval of operational plan)
  12.3 Fastställande av budget för verksamhetsåret (Approval of budget for the opertional year)
 13. Motioner (Motions)
 14. Val av styrelse (Election of board)
  14.1 Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen (Establishment of term of office and the number of members on the board)
  14.2 Ordförande (President)
  14.3 Kassör (Treasurer)
  14.4 Övriga ordinarie ledamöter** (Other ordinary board members**)
  14.5 Ersättare (Deputies)
 15. Val av kongressombud (Election of congress representatives)
 16. Val av valberedning (Election of nomination committee)
 17. Val av revisorer (Election of auditors)
 18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda (Election of possible working groups and other trustees)
 19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) (Other issues (not decision-making issues)
 20. Mötets avslutande (Closing of the annual meeting)

**vid val kan även exempelvis vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses (**when electing board members other member posts like vice president, secretary or other named member posts can be appointed)

Stadgarna i sin helhet hittar du här.